Schiff im Nebel

Schiff im Nebel

86 cm x 61 cm

Acryl auf Holz

Copyright @ All Rights Reserved